Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Kwalifikacja na Szkolenie Personelu Technicznego

Kwalifikacja na szkolenie personelu technicznego
dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Chełmie – 2020 r.

Terminarz Postępowania Kwalifikacyjnego

do 28 września 2020 – złożenie drogą elektroniczną wniosku o przyjęcie na szkolenie przez zainteresowanych podjęciem studiów na specjalności mechanika lotnicza (part147@pwsz.chelm.pl) oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego,

29 września 2020 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na szkolenie personelu technicznego. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona na stronie Centrum Lotniczego www.cl.pwszchelm.pl.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminarza. O zmianie terminarza decyduje Dyrektor Centrum Lotniczego. W przypadku wprowadzenia zmian informuje studentów zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Lotniczego www.cl.pwszchelm.pl.

 

Przyjęcie studenta na szkolenie jest równoznaczne z przyjęciem na specjalność oraz specjalizację, na której prowadzi się kształcenie personelu technicznego.

Zasady prowadzenia kwalifikacji:

Na specjalność mechanika lotnicza może zostać przyjęta osoba:

  • która w określonym terminie złożyła elektronicznie wniosek o przyjęcie na specjalność;
  • posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza.

Wymagane dokumenty:

  1. Kandydaci ubiegając się o przyjęcie na szkolenie personelu lotniczego składają następujące dokumenty:
  2. skan wypełnionego komputerowo i podpisanego wniosku o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego;
  3. do 30 września 2020 należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na specjalności mechanika lotnicza.
  4. Kandydaci składają ponadto drogą elektroniczną kopie stosownych zaświadczeń oraz dokumentów poświadczających praktykę przy sprzęcie lotniczym.

Dokumenty do pobrania: http://cl.pwszchelm.pl/

Wniosek o zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego na szkolenie lotnicze; (wniosek  należy wypełnić elektronicznie, wydrukować obustronnie i odręcznie podpisać)

WNIOSEK_2020 – plik *.pdf

WNIOSEK_2020 – plik *.doc