Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Kwalifikacja pilotaż 2019

harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

Do 30. czerwca 2019 r. składanie wymaganej dokumentacji przez zainteresowanych przystąpieniem do kwalifikacji na szkolenie lotnicze CSI

część lotnicza; pok. L4

08 lipca 2019 r.; godz. 900 test z wiedzy ogólnej o lotnictwie Aula 113 ul. Pocztowa
08 lipca 2019 r.; godz. 1300 test z języka angielskiego Aula 113 ul. Pocztowa
9 – 11 lipiec br.; rozmowy kwalifikacyjne * CSI część lotnicza
12 lipca br.; posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej CSI część lotnicza
15 lipca br.; godz. 1200 ogłoszenie listy klasyfikacyjnej zawierającej uzyskaną punktację CSI część lotnicza
17 lipca br.; godz. 1000 ogłoszenie listy osób przyjętych oraz „listy rezerwowej” CSI część lotnicza
17 lipca br.; godz. 1100 spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi na specjalizację Pilotaż oraz studentami „listy rezerwowej” CSI część lotnicza

Zasady prowadzenia kwalifikacji

(wyciąg z Regulaminu Szkolenia Personelu Lotniczego PWSZ w Chełmie)
1. Studenci przyjmowani są na szkolenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego w terminie określonym przez Dyrektora Centrum Lotniczego, który ogłasza szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego.
2. Kwalifikacji dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, powoływana przez Rektora Uczelni.
3. Do kwalifikacji na szkolenie personelu lotniczego w zakresie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy może przystąpić osoba:
1) posiadająca orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej;
2) posiadająca zaliczenie I i II semestru studiów, zgodnie z Regulaminem Studiów;
3) z dowolnego roku studiów pod warunkiem uzyskania zaliczenia danego roku studiów zgodnie z Regulaminem Studiów, uzupełnienia różnic programowych zgodnie
z planem studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz uzupełnienia na koszt własny szkolenia lotniczego do poziomu rocznika, na który ubiega się kandydat.<

 1. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek osoby zainteresowanej, może podjąć decyzję o dopuszczeniu do kwalifikacji pomimo niespełniania warunków określonych w ust. 3, za wyjątkiem posiadania przez wnioskodawcę orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy pierwszej. Decyzja powinna określać zasady i termin uzupełnienia warunków określonych w ust. 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 2. 5. Osoba, która w ramach studiów realizowała praktyczne szkolenie lotnicze w PWSZ
  w Chełmie lub innej uczelni publicznej, finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa, oraz student – cudzoziemiec, odbywający studia w PWSZ w Chełmie na zasadach odpłatności, może przystąpić do kwalifikacji oraz uczestniczyć w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z niniejszym Regulaminem, wyłącznie na zasadach odpłatności.
 3. 6. Prowadzi się jedno wspólne postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy.
 4. 7. Kryteria kwalifikacji na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy stanowią:

1) wynik z testu z wiedzy ogólnej o lotnictwie;
2) wynik z testu z języka angielskiego;
3) wynik rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim;
4) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń określonych programem studiów
z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;
5) średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego z ostatniego roku akademickiego/ostatnich dwóch semestrów, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń;
6) rozmowa kwalifikacyjna;
7) osiągnięcia lotnicze.
8. Zasady oceniania podczas kwalifikacji na szkolenie Pilotaż samolotowy oraz Pilotaż śmigłowcowy:
1) test z wiedzy ogólnej o lotnictwie:

Ogólna wiedza o lotnictwie (%) Ilość punktów
0%- 74% 0
75%-79% 1
80%-84% 2
85%-89% 3
90%-94% 4
95%-100% 5

2) test z języka angielskiego:

Test Język Angielski (%) Ilość punktów
0%- 74% 0
75%-79% 1
80%-84% 2
85%-89% 3
90%-94% 4
95%-100% 5

3) rozmowa przeprowadzona w języku angielskim:

Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków Komisji
w skali od 2 – 5, z możliwością przyznawania ocen połówkowych (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń)
Ilość punktów
2.0-3.49 0
3.5-3.99 0,5
4.0-4.19 1
4.20-4.39 1,5
4.40-4.59 2
4.60-4.79 2,5
4.80-5.00 3

4) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń:

Średnia ocen Ilość punktów
3.00-3.99 0
4.00-4.19 1
4.20-4.39 2
4.40-4.59 3
4.60-4.79 4
4.80-5.00 5

5) średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego:

Średnia arytmetyczna ocen z wychowania fizycznego Ilość punktów
3.00 – 3.99 0
4.00 – 4.49 1
4.50 – 5.00 2

6) rozmowa kwalifikacyjna:

Średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków Komisji
w skali od 2 – 5, z możliwością przyznawania ocen połówkowych (wyliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń)
Ilość punktów
2.0-3.49 0
3.5-3.99 0,5
4.0-4.19 1
4.20-4.39 1,5
4.40-4.59 2
4.60-4.79 2,5
4.80-5.00 3

7) osiągnięcia lotnicze:

Rodzaj osiągnięcia Ilość punktów
Licencja PPL(A)/(H) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)/(H) 5
Minimum 25 godzin lotów po uzyskanej licencji PPL w charakterze pilota dowódcy PIC w lotach trasowych*
*Zaliczenie nalotu indywidualnego pomniejsza wymiar godzinowy szkolenia praktycznego prowadzonego przez PWSZ w Chełmie.
2 + 1 za każde następne 25 h nalotu PIC (max. łącznie 100 h)
Licencja szybowcowa PL(G) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji PL(G) 2
Wpis w licencji z języka angielskiego ICAO level 4 1
Wpis w licencji z języka angielskiego ICAO level 5 2
Wpis w licencji z języka angielskiego ICAO level 6*
*Wpis level 6 automatycznie zwalnia z testu z języka angielskiego oraz rozmowy przeprowadzanej w języku angielskim, za które kandydat otrzymuje maksymalną ilość punktów
3
Poziom C1 lub C2 znajomości języka angielskiego potwierdzony certyfikatem 2
Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu teoretycznym do ATPL(A) 1
Zaświadczenie z ULC o zdanych egzaminach do ATPL(A) 5
Wpis w licencji – VFR NOC 1

9. W przypadku uzyskania przez studentów jednakowej ilości punktów podczas kwalifikacji na szkolenie lotnicze, Komisja Kwalifikacyjna może ustalić dodatkowe kryteria oceny kandydatów (np. udział w zawodach lotniczych lub inne sukcesy lotnicze), przydzielając na ich podstawie dodatkowe punkty.
10. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tworzy się listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcie na szkolenie lotnicze. O przyjęciu kandydata na szkolenie decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.
11. Na szkolenie Pilotaż śmigłowcowy zostaną przyjęte osoby, które w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskały najwyższą liczbę punków i w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego złożyły oświadczenie o wyborze szkolenia Pilotaż śmigłowcowy. Pozostali kandydaci, w ramach limitu miejsc, są przyjmowani na Pilotaż samolotowy.
12. Przyjęcie studenta na szkolenie Pilotaż samolotowy bądź na szkolenie Pilotaż śmigłowcowy jest równoznaczne z przyjęciem na specjalność oraz specjalizację, na której prowadzi się kształcenie Pilotaż samolotowy bądź Pilotaż śmigłowcowy.
13. W przypadku rezygnacji, wykluczenia ze szkolenia, bądź zwolnienia miejsca
z jakichkolwiek innych przyczyn przez uczestnika szkolenia Pilotaż samolotowy lub Pilotaż śmigłowcowy, na dany rodzaj i etap szkolenia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej lecz nie została przyjęta na szkolenie oraz uzupełni szkolenie na koszt własny. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, która określa zakres i termin uzupełnienia szkolenia oraz w razie potrzeby zasady uczestniczenia w szkoleniu. Niewypełnienie przez studenta obowiązków wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną powoduje wykluczenie ze szkolenia lotniczego.
Wykaz dokumentów

wszyscy kandydaci

 1. Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do procesu kwalifikacyjnego na szkolenie lotnicze;
 2. Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej – oryginał, zgodne z Part MED.; opatrzony podpisem kandydata;

Kandydaci z doświadczeniem lotniczym (nalotem)

 1. Poświadczenie posiadanych licencji: – oryginał do wglądu oraz kopia;
 2. Protokół z egzaminu praktycznego – oryginał do wglądu oraz kopia;
 3. Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) po uzyskaniu licencji– książka pilota samolotowego/śmigłowego oryginał do wglądu oraz kopia;
 4. Poświadczenie posiadanych sukcesów lotniczych – oryginał do wglądu oraz kopia

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o zakwalifikowanie do procesu kwalifikacji; (wniosek  należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i odręcznie podpisać)

Zakres materiałowy do egzaminów

 1. Test z ogólnej wiedzy o lotnictwie – czas 100 min (test jednokrotnego wyboru).

Zakres teoretyczny do PPL(A):

 • Prawo i przepisy lotnicze, procedury służb ruchu lotniczego;
 • Masa i wyważenie oraz osiągi i planowanie lotu;
 • Nawigacja i radionawigacja;
 • Meteorologia;
 • Procedury operacyjne;
 • Ogólna wiedza o samolocie;
 • Zasady lotu;
 • Łączność;
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów;
 • Podstawy historii lotnictwa.

 

 1. Test z języka angielskiego – czas 60 min./Rozmowa kwalifikacyjna

Lista zagadnień do egzaminu pisemnego z języka angielskiego:

 • Listening – ATIS and General Listening in Aviation Context
 • Grammar – English Tenses, Passive Voice,  Conditionals (without mixed), Modal Verbs, Reported Speech

 

 • Vocabulary: General Vocabulary, prepositions, phrasal verbs – B2 Level, Wordformation

 

 • Reading – Aviation Context

 

Lista zagadnień do egzaminu ustnego z języka angielskiego:

 

 • Sports and games (e.g. extreme sports, the importance of physical
 • activity)
 • Travelling and tourism (e.g. interesting places to visit, reasons
 • for travelling,)
 • Free time and holidays (e.g. ways of spending time, happiness)
 • Hobbies and interests (e.g. people’s hobbies, music)
 • Environmental and social problems (e.g. greenhouse effect,
 • poverty, disability, role of family, terrorism)
 • Job (e.g. ideal job, skills)
 • Flying (e.g. organization, machines, dangerous situations, people)
 • GENERAL AVIATION ENGLISH ( ROUTINE, NON-ROUTINE SITUATIONS,
 • AIRPORT AND AIRFIELD INFRASTRUCTURE, AIRCRAFT CONSTRUCTION)

 

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

 • Ogólna prezentacja sylwetki kandydata

* podział na grupy oraz szczegółowe terminy zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia kwalifikacji (tj. 09 lipca br.)

 

UWAGA!

Potwierdzenie zaliczenia semestru, wysokość średniej oraz ocena z wychowania fizycznego uzyskana przez kandydata zostanie przekazana do Komisji Kwalifikacyjnej bezpośrednio
z Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Na egzaminy pisemne oraz ustne każdy student zobowiązany jest stawić się z ważną legitymacją studencką, którą należy okazać przed wejściem.

Podczas egzaminów pisemnych na salę nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (tj. telefonów, tabletów, iphonów, ipadów, kalkulatorów, zegarków itp.). Odzież wierzchnią tj. kurtki, marynarki należy zostawić w szatni, na salę nie wolno wnosić również plecaków oraz długopisów.

Studenci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych zostaną usunięci z egzaminu.

Poziom C1 lub C2 znajomości języka angielskiego potwierdzony certyfikatem

–        Cambridge Certificates – Certificate in Advanced English (CAE, Certificate of Proficiency in English (CPE);

–        Pearson Test of English (PTE) poziom 4 lub 5;

–        Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 95 pkt w wersji Internet-Based Test(IBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 190 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of  Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 610 pkt w wersji Paper-Based Test oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);

–        Test of English for International Communication (TOEIC) listening and reading  – co najmniej 850 pkt uzupełnione o co najmniej 330 z Test of English for International Communication (TOEIC) speaking and writing.