Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Ogólne zasady prowadzenia procesu kwalifikacji

Ogóle zasady prowadzenia Procesu KwalifikacjI
na szkolenie lotnicze – Pilotaż, dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Chełmie – 2020 R.

 

harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

 
Do 11 września 2020 r. do godz. 1200 Rejestracja kandydatów http://cl.pwszchelm.edu.pl/?page_id=5008
 
14 września 2020 r.

od godz. 1000

Część pisemna –

lotnicza oraz język angielski

Aula PWSZ w Chełmie

 

 

Zasady prowadzenia kwalifikacji

Składanie zgłoszeń

Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej, w terminie do 11 września 2020 r., która dostępna jest w zakładce Dla studenta -> Kwalifikacja pilotaż -> Formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie pod adresem: http://cl.pwszchelm.edu.pl/?page_id=5008, kandydat wypełnia formularz, który automatyczne zostaje przesłany do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie.

 

Do formularza należy załączyć skan/zdjęcie:

DOKUMENTY PODSTAWOWE/OBOWIĄZKOWE (WSZYSCY KANDYDACI):

 • Orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej

DOKUMENTY DODATKOWE/nieobowiązkowe (KANDYDACI Z DOŚWIADCZENIEM LOTNICZYM):

 • Licencję PPL(A)/(H) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)/(H);
 • Licencję szybowcową PL(G) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji PL(G);
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 4;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 5;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 6;
 • Certyfikat z języka angielskiego C1, C2;
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu teoretycznym do ATPL(A);
 • Zaświadczenie z ULC o zdanych egzaminach do ATPL(A)
 • Wpis w licencji – VFR NOC lub stosowne zaświadczenie;

Dokumenty składane przez kandydatów z deklarowanym nalotem:

 • Protokół z egzaminu praktycznego PPL;
 • Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) w lotach trasowych po uzyskaniu licencji – książka pilota samolotowego/śmigłowego.

Nie będą przyjmowane wnioski składane osobiście oraz przesłane w wersji papierowej pocztą, dopuszczamy tylko rejestrację elektroniczną.

 

Część pisemna

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów, w roku 2020 rezygnuje się z części ustnej postępowania kwalifikacyjnego.

 

Szczegółowe dane dotyczące miejsca oraz godziny przeprowadzenia części pisemnej w zakresie ogólnej wiedzy o lotnictwie oraz języka angielskiego, zostaną przekazane kandydatom po zakończeniu elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Centrum Lotniczego http://cl.pwszchelm.edu.pl/. Tzn. w dniu 11 września 2020 r.

 

Udokumentowanie doświadczenia lotniczego

Do obowiązków kandydata należy dostarczenie, w dniu 14 września 2020 r., wszystkich dokumentów, stanowiących podstawę prowadzenia procesu kwalifikacji oraz naliczania punktów, w tym:

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE/OBOWIĄZKOWE (WSZYSCY KANDYDACI):

 • Orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej

DOKUMENTY DODATKOWE/nieobowiązkowe (KANDYDACI Z DOŚWIADCZENIEM LOTNICZYM):

 • Licencję PPL(A)/(H) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)/(H);
 • Licencję szybowcową PL(G) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji PL(G);
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 4;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 5;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 6;
 • Certyfikat z języka angielskiego C1, C2;
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu teoretycznym do ATPL(A);
 • Zaświadczenie z ULC o zdanych egzaminach do ATPL(A)
 • Wpis w licencji – VFR NOC lub stosowne zaświadczenie;

Dokumenty składane przez kandydatów z deklarowanym nalotem:

 • Protokół z egzaminu praktycznego PPL;
 • Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) w lotach trasowych po uzyskaniu licencji – książka pilota samolotowego/śmigłowego.

 

 

UWAGA

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w czasie dokonywania rejestracji uczestników, w miejscu do tego specjalnie oznaczonym hasłem „REJESTRACJA KANDYDATÓW”, w teczce zawierającej spis przekazywanych dokumentów (spis musi być sporządzony w 2 egzemplarzach, za sporządzenie spisu odpowiada kandydat). Odbiór dokumentów poświadcza członek Komisji.

Potwierdzenie zaliczenia semestru, wysokość średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń oraz z wychowania fizycznego uzyskanych przez kandydata zostanie przekazana do Komisji Kwalifikacyjnej bezpośrednio z Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa.

 

Informacje organizacyjne

Część pisemna odbędzie się w pełnym rygorze sanitarnym, kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu w maseczce po uprzednim dokonaniu dezynfekcji rąk. Ponadto wszyscy uczestnicy muszą zachować dystans społeczny.

Na egzaminy pisemne każdy student zobowiązany jest stawić się z ważną legitymacją studencką oraz długopisem. Podczas egzaminów pisemnych na salę nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (tj. telefonów, kalkulatorów, zegarków itp.). Odzież wierzchnią tj. kurtki, marynarki należy zostawić w szatni. Na salę nie wolno wnosić plecaków

Studenci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną bądź zostaną usunięci z egzaminu.

Zakres materiałowy

Test z ogólnej wiedzy o lotnictwie – czas 100 min.

Zakres teoretyczny do PPL(A):

 • Prawo i przepisy lotnicze, procedury służb ruchu lotniczego;
 • Masa i wyważenie oraz osiągi i planowanie lotu;
 • Nawigacja i radionawigacja;
 • Meteorologia;
 • Procedury operacyjne;
 • Ogólna wiedza o samolocie;
 • Zasady lotu;
 • Łączność;
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów;
 • Podstawy historii lotnictwa.

 

Test z języka angielskiego – czas 60 min.

Lista zagadnień do egzaminu pisemnego z języka angielskiego:

 • Grammar – English Tenses, Passive Voice, Conditionals (without mixed), Modal Verbs, Reported Speech
 • Vocabulary: General Vocabulary, prepositions, phrasal verbs – B2 Level, Wordformation
 • Reading – Aviation Context

 

Poziom C1 lub C2 znajomości języka angielskiego potwierdzony certyfikatem

 • Cambridge Certificates – Certificate in Advanced English (CAE, Certificate of Proficiency in English (CPE);
 • Pearson Test of English (PTE) poziom 4 lub 5;
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 95 pkt w wersji Internet-Based Test(IBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 190 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 610 pkt w wersji Paper-Based Test oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);
 • Test of English for International Communication (TOEIC) listening and reading – co najmniej 850 pkt uzupełnione o co najmniej 330 z Test of English for International Communication (TOEIC) speaking and writing.

Komisja przyzna punkty z tytułu ICAO zdawane w następujących systemach:
Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ), ELPAC, RELTA.

Sposób liczenia nalotu dowódczego w lotach trasowych (PIC XC):

Nalot liczony jest od daty uzyskania licencji PPL(A) i weryfikowany na podstawie książki lotów.

 

Obliczenia dokonuje się stosując poniższe zasady zaliczania PIC XC:

 1. Lot wykonany z punktu A do punktu A w czasie co najmniej 1 godziny i było jedno lądowanie.
 2. Lot wykonany z punktu A do punktu B w dowolnym czasie i było jedno lądowanie.

 

Jeżeli wykonano kilka odcinków, należy każdy z nich wpisywać oddzielnie. Wpisy łączone z większą ilością lądowań jak jeden nie są uznawane jako PIC XC.